Khải Tượng & Niềm Tin

Tín Điều Các Sứ Đồ

Tôi tin Đức Chúa Trời Toàn Năng, là Cha, là Đấng dựng nên trời đất, Tôi tin Giê-xu Christ, là Con độc sanh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta:

Ngài được thai dựng bởi Thánh Linh, sanh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Bôn-xơ Phi-lát, bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn.

Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại.

Ngài thăng thiên ngồi bên hữu Đức Chúa Trời Toàn Năng, là Cha.

Từ đó Ngài sẽ trở lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết.

Tôi tin Thánh Linh

Tôi tin Hội Thánh phổ thông, sự cảm thông của thánh đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời. A-men.

church inside

Khải Tượng Hội Thánh NewHope

1. Tôi ước ao nhìn thấy một Hội thánh, mạnh mẽ trong tinh thần cầu nguyện.

2. Tôi ước ao nhìn thấy một Hội thánh, Tôn Cao Chúa Cứu Thế Giê-xu, trong tinh thần ca ngợi, và thờ phượng cách chân thành, chạm đến Tấm Lòng Chúa.

3. Tôi ước ao nhìn thấy một Hội thánh, đầy dẫy Đức Thánh Linh và hiệp nhất.

4. Tôi ước ao nhìn thấy một Hội thánh, có tấm lòng thương xót, sẵn sàng giúp đỡ người khác, trong những tình huống bất khả thi, bằng tình yêu thương tràn đầy hy vọng; một Hội thánh sẵn lòng, chấp nhận tất cả mọi hạng người, không phân biệt bất cứ một ai.

5. Tôi ước ao nhìn thấy một Hội thánh, có tấm lòng của Thiên đàng, sẵn sàng trả bất cứ giá nào, để đem lại sự phấn hưng cho Hội thánh.

6. Tôi ước ao nhìn thấy một Hội thánh, thường xuyên có những tội nhân hối cải, đáp lại ơn cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu.

7. Tôi ước ao nhìn thấy một Hội thánh, sẵn sằng hoan nghênh những người được Chúa kêu gọi, bước vào vai trò lãnh đạo để mở rộng bờ cõi nước Chúa.

8. Tôi ước ao nhìn thấy một Hội thánh, để Chúa Cứu Thế Giê-xu làm đầu dẫn dắt, để Đức Thánh Linh tự do hành động, và tất cả mọi người đều tập trung vào việc chứng đạo, truyền giảng.

9. Tôi ước ao ít nhất nhìn thấy một Hội thánh, tạo được ảnh hưởng trên cả cộng đồng Việt nam tại thành phố Westminster.

10. Vâng, tôi ước ao Hội thánh đó là HỘI THÁNH NEWHOPE.